Aktualności

1 2 3 4 5 »

05.08.2020

 Nabór wniosków - Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

 

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego jako Grantodawca ogłosiła nabór wniosków o wsparcie w formie grantów na kapitał obrotowy.

Granty mogą otrzymać przedsiębiorcy na projekty dotyczące wsparcia utrzymania działalności gospodarczej, którzy na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdują się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014) lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów nie mniejszy niż 50%.

 

Szczegóły w zakładce: nabory.


10.06.2020

 Nabór wniosków - Kredyt na innowacje technologiczne

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako instytucja pośrednicząca ogłosił nabór na poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

 

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

 

Szczegóły w zakładce nabory


05.02.2020

Informacja o ilości złożonych wniosków - 1.4.1 Wsparcie MŚP (RPI)

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 przekazała informację o ilości złożonych wniosków w ramach naboru dla działania1.4.1 "Dotacje bezpośrednie" typ projektu: „Rozwój MŚP” (regionalna pomoc inwestycyjna).

Link do informacji

 

 


10.09.2019

Nabór wniosków - Rozwój MŚP (regionalna pomoc inwestycyjna)

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

 

Termin naboru: 28 października 2019 - 17 stycznia 2020 r. 

 

Szczegóły w zakładce nabory.


05.09.2019

Nabór wniosków - Rozwój MŚP (Bieszczady)

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie jednej z 12 gmin:  Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000 PLN
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 4 000 000 PLN
  • Maksymalny poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowalnych.

 

Szczegóły w zakładce nabory.


1 2 3 4 5 »